Polityka prywatności

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Państwa dane na najwyższym poziomie, uwzględniając nowo wprowadzone przepisy. Jednocześnie chcemy poinformować Państwa o prawach, które będą Państwu przysługiwały w związku z nowymi przepisami.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? 
Administratorem Państwa danych osobowych jest PPH Pakkom  Karolina Wekko , z siedzibą w  Bytomiu , ul. Bernardyńska 1, 41-902 Bytom NIP 6263012914
Można się z nami kontaktować pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: info@frncsvc.com w tytule „dane osobowe”
Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE? 
Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:
• zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości zadań realizowanych przez Administratora danych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
• marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
• prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania faktur, paragonów, dowodów wydania towarów, oświadczeń, certyfikatów,

  • prowadzenia korespondencji z osobami, które zadają pytania,
  • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE? 

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
• czas trwania umowy,
• czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
• czas do momentu wycofania zgody.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

Dla celu związanego z wykonaniem umowy sprzedaży oraz umowy której dane dotyczą, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres dostawy(ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, data urodzenia. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz NIP,

dla celu marketingu zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej,

dla celu prowadzenia ksiąg rachunkowych zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, nazwa przedsiębiorcy, oraz NIP,

dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego (telefon stacjonarny/komórkowy), adres dostawy(ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, Administrator danych może przetwarzać dodatkowo nazwę przedsiębiorcy oraz NIP.

PODANIE DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być konieczne. Konieczność podania danych występuje w następujących przypadkach: zawierania umów z Administratorem (umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług ). Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi   skutkuje brakiem możliwości zawarcia ww. umów. W takiej sytuacji podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, z uwagi na obowiązki ustawowe Administratora tj. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora danych obowiązek przetwarzania danych osobowych. Takim obowiązkiem jest przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku niepodania danych osobowych skutkować to będzie niewykonaniem powyższych obowiązków.

ODBIORCY DANYCH

Administrator danych współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, dzięki którym zapewnione jest prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
przewoźnicy/spedytorzy, którzy zajmują się dostawą przesyłek pocztowych lub przesyłek kurierskich,
podmioty świadczące usługi księgowe,
operatorom systemu płatności zapewniającym obsługę płatności,
podmiotom świadczącym usługi informatyczne, techniczne w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania działalnością firmy.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA? 

Mają Państwo prawo do:
• żądania dostępu do  Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych,
• żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
• usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
• przeniesienia Państwa danych osobowych.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez PPH Pakkom Karolina Wekko, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem “Dane osobowe” na skrzynkę: info@frncsvc.com

PLIKI COOKIES

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający .

Podczas wizyty na naszej stronie Internetowej, administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies w następujących celach:
Zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia,
Zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia, danych do logowania do Sklepu internetowego,
Pliki cookies wykorzystywane w pakkom.pl nie są szkodliwe ani dla Klienta ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez Klienta, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

Mechanizm działania plików cookies można w każdym czasie wyłączyć dokonując zmiany ustawień w przeglądarce internetowej, jednak wyłączenie plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie ze strony Sklepu internetowego.

Życzymy miłego dnia.
Obsługa sklepu internetowego